توافقنامه همکاری در حوزه حسابرسی میان چین و آمریکا امضا شد
2022/08/27 13:53:44

کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار و وزارت دارایی چین روز جمعه 26 اوت )4 شهریور( با هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های دولتی آمریکا (PCAOB) توافقنامه همکاری در حوزه حسابرسی امضا کرده و قرار شد همکاری ذی ربط در آینده نزدیک راه اندازی شود.

این توافقنامه بر اساس قوانین دو کشور و با احترام به مقررات بین‌المللی و رعایت اصول برابری و منافع متقابل صورت گرفته و درباره همکاری بین موسسات حسابداری دو طرف در زمینه فعالیت‌های بازرسی قواعدی را تدوین کرده و چارچوب همکاری سازگار با قوانین و نیازهای نظارت و مدیریت هر دو طرف ایجاد شده است.

امضای این توافقنامه گام بزرگی در حوزه نهادهای نظارت و مدیریت دو طرف در راستای زمینه یاد شده است که برای ارتقای کیفیت کار موسسات حسابداری، حفظ حقوق و منافع قانونی سرمایه‌گذاران و همچنین ایجاد محیط مطلوب برای ورود فرامرزی شرکت‌ها به بورس‌ها سودمند است.

  • 2022/08/27 13:53:44
  • GMT+08:00
  • /