غازهای طلایی!
2022/08/25 16:28:38

اهالی بخش «یی تان» در استان هی لونگ جیانگ واقع در شمال شرقی چین با پرورش هزاران غاز و گذراندن زندگی از طریق فروش پر و گوشت و تخم این پرندگان زندگی خود را می گذرانند و به همین خاطر این منطقه به زادگاه غاز سفید شهرت پیدا کرده است.

  • 2022/08/25 16:28:38
  • GMT+08:00
  • /