آغاز فصل برداشت ریشه نیلوفر آبی
2022/08/24 10:10:04

کشاورزان شهر بو جوئو استان آن هوی چین سخت مشغول برداشت و دسته بندی محصول ریشه نیلوفر آبی هستند. پرورش ریشه نیلوفر آبی اکنون یکی از راه های مهم درآمدزایی برای کشاورزان این منطقه به شمار می رود.

  • 2022/08/24 10:10:04
  • GMT+08:00
  • /