کاهش تدریجی گرمای تابستان و فرا رسیدن دومین دوره فصل پاییز
2022/08/23 11:21:33

روز 23 اوت، چهاردهمین دوره از 24 دوره زمانی تقویم کشاورزی چین و نیز دومین دوره زمانی فصل پاییز با نام "چو شو" به معنی خروج از تابستان است. در کتاب های قدیمی چین نوشته شده: "چو"یعنی پایان دادن و

در این دوره گرمای تابستان پایان می یابد.  

پس از دوره زمانی "چو شو" فصل بارانی نیز در همه جا رو به پایان می رود. هوا خشک می شود و از تابستان وارد پاییز می شویم. اختلاف دما بین روز و شب افزایش می‌یابد و محصولات کشاورزی به سرعت آماده برداشت می شوند. اکثر مناطق در جنوب چین فصل شلوغ برداشت برنج میان سال را آغاز می‌کنند. کشاورزان با شادی به استقبال برداشت پاییزی می روند.

  • 2022/08/23 11:21:33
  • GMT+08:00
  • /