سیب در خاک شور
2022/08/22 10:51:02

محصول سیب 3.3 هکتار باغ که خاک آن بسیار شور و قلیایی است به تازگی برداشت شد. کارشناسان فرهنگستان علوم کشاورزی استان شان دونگ چین دو دهه زمان صرف کردند تا بتوانند گونه ای از سیب را پرورش دهند که نسبت به خاک شور مقاوم باشد.

  • 2022/08/22 10:51:02
  • GMT+08:00
  • /