نگهبان کاج بلندبالا
2022/08/18 11:15:50

 هو شیاو چون، مردیست که 12 سال به پای نگه داری از این درخت شناخته شده در چین نشسته است. او نوزدهمین نگهبان کاج بلندبالا در هوانگ شان، شرق چین است!

  • 2022/08/18 11:15:50
  • GMT+08:00
  • /