احداث مسیر زیست محیطی
2022/08/15 13:22:05

استان هه نان واقع در مرکز چین برای حفاظت از محیط زیست و رودخانه مادری سری اقدامات را اعمال کرده است که در این میان، احداث مسیر زیست محیطی در حاشیه رود زرد را شامل می شود.


  • 2022/08/15 13:22:05
  • GMT+08:00
  • /