فرشته لبخند
2022/08/15 13:19:45

دیدار دلفین پورپویز یانگ تسه (گراز ماهی) معروف به "فرشته لبخند"، با مردم که اغلب در پایین دست سد «گه جوئوبا» در رودخانه یانگ تسه اتفاق می افتد!

  • 2022/08/15 13:19:45
  • GMT+08:00
  • /