«زمین به خود فیل ها نیاز دارد و نه عاج آنها»
2022/08/12 14:39:58

شما هم به مناسبت روز 12 اوت که روز جهانی فیل ها نام گرفته می توانید عشق و محبت خود به این موجودات غول پیکر را نشان دهید

  • 2022/08/12 14:39:58
  • GMT+08:00
  • /