نمایش موزون کنفوسیوس
2022/08/10 11:21:14

آغاز نمایش موزون کنفوسیوس از روز دوشنبه در شهر هوه هوت منطقه مغولستان داخلی

این نمایش با استفاده از رقص و حرکات موزون داستان سفر این آموزگار و حکیم باستانی چین را به تصویر می کشد. کنفسیوس (551- 479 ق م) یکی از شخصیت های تأثیرگذار جهان بود که آموزه های او در مورد آداب معاشرت و نیکی به دیگران تأثیری عمیق بر مردم چین داشته است.

  • 2022/08/10 11:21:14
  • GMT+08:00
  • /