ماژول آزمایشی منگ تیان به مرکز پرتاب فضایی ون چانگ رسید
2022/08/09 10:55:23

دومین ماژول آزمایشی ایستگاه فضایی چین، ماژول آزمایشی منگ تیان، پس از تمام کارهای  تحقیقاتی و توسعه از کارخانه خارج شد و اخیرا به مرکز پرتاب فضایی ون چانگ رسیده است. در ادامه، کار مونتاژ نهایی و آزمایشات مختلف ماژول آزمایشی منگ تیان طبق برنامه ریزی در محل پرتاب انجام خواهد شد. در حال حاضر امکانات و تجهیزات مرکز پرتاب در وضعیت مناسبی قرار دارد و سامانه های آزمایش به صورت منظم در حال آماده سازی برای انجام وظایف مختلف هستند.

  • 2022/08/09 10:55:23
  • GMT+08:00
  • /