موسس پینک فلوید: تایوان بخشی از چین است
2022/08/08 16:55:31

راجر واترز موسس پینک فلوید در گفت و گو با سی ان ان گفت: تایوان بخشی از چین است و این موضوعی است که به طور مسلم توسط جامعه جهانی پذیرفته شده است. اگر این را نمی دانی به اندازه کافی مطالعه نداری و باید درباره این موضوع مطالعه کنید.

  • 2022/08/08 16:55:31
  • GMT+08:00
  • /