اجرای عملیات نظامی فرماندهی ناحیه نظامی شرقی چین در حریم هوایی و دریای تایوان
2022/08/04 11:27:04

روز 3 اوت(12 مرداد)، فرماندهی ناحیه نظامی شرقی چین، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی موشکی، نیروی پشتیبانی استراتژیک، نیروی پشتیبانی لجستیک مشترک و سایر نیروها را برای انجام تمرینات مشترک در تمام شرایط جوی در دریا و حریم هوایی شمال، جنوب غربی و جنوب شرقی جزیره تایوان را سازماندهی کرد. رزمایش هایی مانند مهار و کنترل مشترک، عملیات دریایی، عملیات زمینی و عملیات برتری هوایی را انجام داد که توانایی های رزمی مشترک نیروهای ناحیه نظامی را نشان می دهد.

  • 2022/08/04 11:27:04
  • GMT+08:00
  • /