ارتباط گسترده کشورها با راه اندازی قطارهای بین المللی چین
2022/08/03 09:02:04

یک کارشناس مسائل اوراسیای ایران با اشاره به اینکه حمل و نقل باری بعد از حمل و نقل کشتی از نظر اقتصادی صرفه بیشتری دارد، اعلام کرد: با راه اندازی قطارهای بین المللی چین، کشورهای میانی نیز با هم ارتباط گسترده تری خواهند داشت.

حسن بهشتی پور با تاکید بر اینکه راه ابریشم جدید که توسط چین راه اندازی شده است از راه های حمل و نقل ریلی است، تصریح کرد: از نظر زمانی و مالی با کشتی که چند ماه باید در راه بماند و هزینه های بالایی دارد بهتر و به صرفه تر است البته حجم باری که در کشتی اندوخته می شود بیشتر از قطار است.

او ادامه داد: این در حالی است که با افزایش زیرساخت های ریلی می توان واگن های باری را افزایش داد تا کالاهای بیشتری از مسیرهای مختلف به سوی کشورهای دیگر بروند. 

این کارشناس مسائل اوراسیا با بیان اینکه چین در راستای راه اندازی راه ابریشم جدید به دنبال توسعه راه آهن و راه های ریلی است که بتواند حمل و نقل را به سمت اروپا افزایش دهد، خاطرنشان کرد: این کشور در قرن اخیر جزو کشورهای توسعه  یافته است اما طرح افزایش قطار و راه های ریلی باعث توسعه گسترش صادرات می شود و تا حدودی تسهیل واردات در این کشور را به همراه دارد. 

بهشتی پور با اشاره به اینکه این طرح تاثیر بسیاری بر کاهش هزینه های واردات و صادرات دارد، یادآور شد: راه ابریشم جدید می تواند بستری برای همکاری های جدید و سرمایه گذاری چین با کشورهایی که در مسیر قرار می گیرند، تعریف کند.

او با تاکید بر اینکه راه ابریشم جدید زمینه های مختلفی برای بازاریابی و افزایش صادرات چین به دنبال دارد، اضافه کرد: البته برای کشورهایی که در مسیر این قطار و راه ریلی قرار دارند نیز منفعت دارد چرا که این کشورها در دو زمینه حق ترانزیتی که به آنها تعلق می گیرد و سرمایه گذاری که قرار است در زیرساخت های آنها صورت بگیرد مانند ساخت راه آهن ها و خطوط جدید، پل ها و تامین نیروی کار، ایجاد اشتغال و خدمات و پشتیبانی که در زمان توقف حمل و نقل ارائه می دهند، به منفعت می رسند.

به اعتقاد این کارشناس مسائل اوراسیا؛ راه ابریشم جدید به طور قطع  برای دستیابی چین به اروپا و نیز برعکس راه های ترانزیتی را تسهیل می کند.

بهشتی پور با بیان اینکه راه اندازی قطارهای بین المللی به طور قطع مزیت های بسیاری به همراه دارد، عنوان کرد: عمده ترین مزیت قطارهای بین المللی افزایش گردشگری است، اگر این قطار به صورت گردشگری راه اندازی شود افزایش مسافران را به دنبال دارد چرا که مسافرت با قطار هم راحت تر و هم به صرفه تر و امن تر است.

مطلب بالا صرفا نظرات شخصی کارشناس محترم است و به معنای رد یا تایید از سوی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین یا منعکس کننده موضع رسمی آن نیست.

  • 2022/08/03 09:02:04
  • GMT+08:00
  • /