پایگاه کاشت آناناس
2022/08/03 11:50:34

پایگاه کاشت آناناس در فوجوئو، استان جیانگ شی، یک برداشت خیلی بزرگ داشت. دولت محلی گردشگری روستایی را از طریق چیدن میوه برای کمک به احیای روستاها ترویج می کند.

  • 2022/08/03 11:50:34
  • GMT+08:00
  • /