برداشت کیوی سرخ
2022/08/02 11:31:33

برداشت کیوی سرخ در روستای هوآ میائو زویی استان سی چوان

این میوه اکنون به یک محصول مهم در این منطقه تبدیل شده است.

  • 2022/08/02 11:31:33
  • GMT+08:00
  • /