رزمایش نظامی مهم ارتش چین از 4 تا 7 اوت
2022/08/02 23:59:17

 ارتش آزادیبخش خلق چین از ساعت 12 روز 4 اوت تا 12 روز 7 اوت به وقت پکن، یک رزمایش نظامی مهم را درحریم دریایی و هوایی خود برگزار می‌کند که مختصات محل برگزاری آن به این شرح است:

25°15′26″ عرض جغرافیای شمالی، 120°29′20″ طول شرقی، 24°50′30″ عرض جغرافیای شمالی، 120°05′45″ طول شرقی، 25°04′32″ عرض جغرافیای شمالی، 119°51′22″ طول شرقی، 25°  °28′12″عرض جغرافیای شمالی طول شرقی 120°14′30″ خط اتصال چهار نقطه.

26°07′00″ عرض جغرافیای شمالی، 121°57′00″ طول شرقی، 25°30′00″ عرض جغرافیای شمالی، 121°57′00″ طول شرقی، 25°30′00″ عرض جغرافیای شمالی، 121°28′00″ طول شرقی، 26°°07′00″عرض جغرافیای شمالی، طول شرقی 121°28′00″ خط اتصال چهار نقطه.

25°34′00″ عرض جغرافیای شمالی، 122°50′00″ طول شرقی، 25°03′00″ عرض جغرافیای شمالی، 122°50′00″ طول شرقی، 25°03′00″ عرض جغرافیای شمالی، 122°11′00″ طول شرقی، 25 درجه عرض جغرافیای شمالی  °34'00"، طول شرقی 122°11'00" خط اتصال چهار نقطه.

22°56′00″ عرض جغرافیای شمالی، 122°40′00″ طول شرقی، 23°38′00″ عرض جغرافیای شمالی، 122°51′00″ طول شرقی، 23°38′00″ عرض جغرافیای شمالی، 123°23°23′00″ طول شرقی، 22° N °56′00″، طول طول شرقی 123°09′00″ خط اتصال چهار نقطه.

21°14′00″ عرض جغرافیای شمالی، 121°33′00″ طول شرقی، 21°33′00″ عرض جغرافیای شمالی، 121°18′00″ طول شرقی، 21°07′00″ عرض جغرافیای شمالی، 120°43′00″ طول شرقی، 20° N °48′00″، طول شرقی 120°59′00″ خط اتصال چهار نقطه ای.

22°43′00″ عرض جغرافیای شمالی، 119°14′00″ طول شرقی، 22°10′00″ عرض جغرافیای شمالی، 119°06′00″ طول شرقی، 21°33′00″ عرض جغرافیای شمالی، 120°29′00″ طول شرقی، 22° N °09′00″، طول شرقی 120°32′00″ خط اتصال چهار نقطه.

به دلایل ایمنی، کشتی‌ها و هواپیماهای مربوطه نباید در این مدت وارد مناطق دریایی و هوایی فوق شوند.

 

  • 2022/08/02 23:59:17
  • GMT+08:00
  • /