هجوم بزها!
2022/08/01 14:46:10

روز ۲۹ ژوئیه، صدها رأس بز در حال چریدن به یک پارک در کالیفرنیا هجوم بردند. در سال های اخیر به دلیل افزایش آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیا، از بزها برای چریدن در این زمین های سوخته و پاکسازی علف های خشک استفاده می کنند.

  • 2022/08/01 14:46:10
  • GMT+08:00
  • /