کشاورزی هوشمند
2022/07/29 15:43:37

پرواز بیش از ده دستگاه پهپاد بر فراز یک مزرعه مدرن پرورش غلات در بخش منگ چنگ استان آن هویی واقع در شرق چین

  • 2022/07/29 15:43:37
  • GMT+08:00
  • /