وزارت خارجه چین: حق زندگی و حق توسعه از حقوق اساسی بشر است
2022/07/28 09:31:05

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه 27 ژوییه/ 5 خرداد در نشست خبری این وزارتخانه گفت: بررسی مفهوم حقوق بشر به روشی منصفانه، عادلانه، منطقی و فراگیر از ارزش بیشتری برخوردار است. وی این مطلب را در حالی عنوان کرد که مجمع حقوق بشر 2022 با موضوع «همکاری برای توسعه حقوق بشر به روشی منصفانه، عادلانه، منطقی و فراگیر» یک روز قبل تر در پکن گشایش یافت.

جائو لی جیان گفت: چین حق زندگی و حق توسعه مردم را جزو حقوق اساسی بشر می داند و در این راستا، در کشور عمل می کند.

وی توضیح داد: 770 میلیون نفر از جمعیت کشور از فقر مطلق رهایی یافته و جامعه ای مرفه در کشور ایجاد شده و بزرگ ترین سیستم آموزشی، تامین اجتماعی و پزشکی جهان در چین ایجاد و تکمیل شده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین این نتایج را تضمینی برای حق مردم در توسعه خواند و گفت: این نیز بهترین تعریف از مفهوم حقوق بشر منصفانه، عادلانه، منطقی و فراگیر است.

  • 2022/07/28 09:31:05
  • GMT+08:00
  • /