نماینده دائمی چین در سازمان ملل: جامعه بین المللی باید به حق حاکمیت و دولت‎های حاکم بر کشورهای پس از جنگ احترام بگذارد
2022/07/28 10:25:00

جانگ جون، نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد 27 ژوئیه گفت که نقطه کلیدی دستیابی کشورهای پس از جنگ به صلح و توسعه پایدار، تلاش های کشورهای برای رسیدن به این اهداف است. جامعه بین الملل باید به حق حاکمیت و دولت‎های حاکم بر کشورهای پس از جنگ احترام بگذارد و با توجه به خواسته ها و نیازهای کشورهای مربوطه کمک های سازنده ارائه دهد.

جانگ جون پس از شنیدن گزارش کمیسیون صلح در شورای امنیت، گفت، شرایط ملی کشورهای پس از جنگ بسیار متفاوت است و نیازهای یک کشور در مراحل مختلف نیز متفاوت است. جامعه بین المللی باید ضمن پشتیبانی از کشورهای مربوطه در کاوش مسیرهای توسعه متناسب با شرایط ملی خود، کار برقراری صلح را به شیوه ای هدفمند با توجه به اولویت های کشورهای مربوطه انجام دهد.

وی گفت که 30 سال پیش، پطروس غالی، دبیرکل وقت سازمان ملل، برای اولین بار مفهوم برقراری صلح را در گزارش "دستور کار صلح" خود مطرح کرد. امروز، پس از 30 سال، برقراری صلح‌ به ابزاری مهم برای سازمان ملل متحد برای از بین بردن ریشه‌های درگیری و دستیابی به صلح پایدار تبدیل شده است.

برقراری صلح مفهومی بسیار غنی دارد و همه جنبه ها را پوشش می دهد. اما برای اکثر کشورهای درگیر جنگ و کشورهایی که در مرحله پس از درگیری هستند، چالش اصلی توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم است. چین معتقد است که کار برقراری صلح‌ باید با پایبندی بر هدف توسعه، منابع را بر برقراری صلح‌ در زمینه‌هایی مانند ریشه‌کنی فقر، آموزش همگانی و بهداشت عمومی متمرکز کند. حمایت از کشورهای درگیر جنگ و در مرحله پس از جنگ برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و افزایش نیروی محرکه به منظور تحقق توسعه برای تحکیم پایه های صلح مفید است.

این مقام چینی تاکید کرد که چین اهمیت زیادی برای ایجاد صلح قائل است و فعالانه از ساخت و توسعه کشورهای درگیر در جنگ و در مرحله پس از درگیری از طریق کانال های چندجانبه و دوجانبه حمایت می کند. چین ابتکار کمربند و جاده و ابتکار توسعه جهانی را مطرح کرده و نیروی قوی برای تحقق توسعه مشترک تزریق می کند. چین چندین گروه کمک مالی به صندوق ایجاد صلح ارائه داده و از طریق صندوق صلح و توسعه چین و سازمان ملل متحد از بسیاری از پروژه های برقراری صلح حمایت مالی کرده است. چین به حمایت از ایجاد صلح با اقدامات مشخص و کمک به تحقق صلح پایدار ادامه خواهد داد.

  • 2022/07/28 10:25:00
  • GMT+08:00
  • /