دوقلوهای دختر
2022/07/27 11:07:00

دوقلوهای دختر که با وزن کمتر از نیم کیلو گرم به دنیا آمده بودند پس از 4 ماه درمان از یک بیمارستان در فوجیان مرخص شدند و به خانه رفتند.

  • 2022/07/27 11:07:00
  • GMT+08:00
  • /