انگورهای بلورین
2022/07/27 10:46:02

گرمای خورشید باعث رسیدن و خوشمزه شدن انگورها می شود. این انگورهای بلورین از همه بیشتر در شین جیانگ طرفدار دارند.

  • 2022/07/27 10:46:02
  • GMT+08:00
  • /