برداشت محصول طلایی
2022/07/26 15:23:09

کشاورزان در «چو جینگ» استان یون نان واقع در جنوب غربی چین در حال برداشت گل های جعفری هستند که استفاده های دارویی و تزئینی بسیار دارد.


  • 2022/07/26 15:23:09
  • GMT+08:00
  • /