چشمه آیکن چینگ های
2022/07/22 15:31:35

چشمه آیکن، واقع در ولایت خودمختار هاایشی مغول و تبتی در استان چینگ های چین، به عنوان "چشم زمین" شناخته می شود. قطر چشمه آیکن بیش از 10 متر است. اطراف چشمه پوشیده از کانی های گوگردی و رنگارنگ است. با نگاه از بالا به پایین، چشمه، فوران آب چشمه و رسوبات زرشکی اطراف آن شبیه مردمک چشمیست که گویی در زمین فرو رفته است.

  • 2022/07/22 15:31:35
  • GMT+08:00
  • /