عملیات امداد و نجات
2022/07/22 15:58:16

یک گرازماهی بی باله پس از نجات داده شدن در خلیج های جوئوی استان جیانگ سو در شرق چین، روز چهارشنبه به یک مرکز مراقبت منتقل شد


این گراز ماهی بی باله شرق آسیایی با طول حدود یک متر توسط گردشگران در حالی پیدا شد که در میان صخره ها گرفتار شده بود. مأموران امداد و نجات به سرعت این حیوان را آزاد کردند اما متأسفانه به خاطر جراحت هایی که روی پشتش بود نمی توانست شنا کند و مأموران پس از خیس کردن بدن او با آب تصمیم گرفتند برای درمان او را به یک مرکز مراقبت منتقل کنند.    


  • 2022/07/22 15:58:16
  • GMT+08:00
  • /