هندوانه ابوجهل
2022/07/20 13:16:11

فروش هندوانه ابوجهل در یکی از فروشگاه های شهر جنگ جوئو استان هه نان

هندوانه ابوجهل یا ساندیتا به اندازه شست دست انسان است و مزه ای شبیه به خیار دارد

  • 2022/07/20 13:16:11
  • GMT+08:00
  • /