شکوفایی نیلوفر آبی
2022/07/20 13:21:16

شکوفایی نیلوفر آبی، بازدیدکنندگان زیادی را در استان گویی جوئو به خود جذب کرده است. با چشم انداز خانه های سنتی و سبک زندگی آرام، گل نیلوفر آبی به محرک گردشگری محلی تبدیل می شود.

  • 2022/07/20 13:21:16
  • GMT+08:00
  • /