بزرگترین شاه‌‌راه مرکز تبادل دریایی آسیا در حال ساخت است
2022/07/19 14:58:07

 مرکز تبادل بینهای یک پل روگذر تبادل دریایی است که خط دوگانه بزرگراه هانگ جوئو-نینگ بو و بزرگراه نینگ بو - هانگ جوئو را به هم متصل می کند که از یک پل تبادلی خط اصلی و 8 پل رمپ تشکیل شده است. طول کل خط اصلی 1550 متر و طول کل رمپ 6387 متر است.  این پل پس از تکمیل به بزرگترین روگذر تبادل دریایی در آسیا تبدیل خواهد شد و انتظار می رود در سال 2023 افتتاح شود.

تصویر زیر محل ساخت و ساز بزرگترین شاه‌راه مرکز تبادل دریایی آسیا را در شهر نینگبوی استان جه‌جیانگ واقع در شرق چین نشان می دهد

  • 2022/07/19 14:58:07
  • GMT+08:00
  • /