کشاورزان نقاش
2022/07/19 11:42:59

این گروه از کشاورزان نقاش با نام «دَه خواهر» شامل 12 زن روستایی بین 61 تا 76 ساله هستند.

  • 2022/07/19 11:42:59
  • GMT+08:00
  • /