به وقت حمام و خنک شدن!
2022/07/18 16:11:46

بچه ببرهای باغ وحش یانگ جوئو استان جیانگ سو واقع در شرق چین برای رها شدن از گرما در حال حمام کردن هستند.

  • 2022/07/18 16:11:46
  • GMT+08:00
  • /