هنرمندی که مرز توهم و واقعیت را جابجا کرده است + ویدئو
2022/06/21 16:53:56

اگر دیدید یک درخت در میان زمین و هوا معلق است به چشمانتان اعتماد نکنید.

می‌توانید با دیدن این ویدئو شاهد آثار این نقاش چینی باشید که با تکنیک‌های شگفت‌انگیز و هنرمندانه کاری می‌کند که به چشمانتان شک کنید.

  • 2022/06/21 16:53:56
  • GMT+08:00
  • /