تاکید رهبر چین بر مبارزه قاطع با فساد
2022/06/20 16:49:00

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بعد از ظهر ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) چهلمین برنامه مطالعات گروهی نسبت با مبارزه با فساد را برگزار کرد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ریاست این دوره را برعهده گرفت. وی در سخنان خود تاکید کرد: مبارزه با فساد مهم ترین موضوع سیاسی است که باید رضایت مردم در این ارتباط به دست آورد. لازم است درک ساختن رفتار حزبی و مبارزه با فساد در شرایط جدید تعمیق شود، توانایی و سطح ارتقای یکپارچه عدم فساد، فاسد نبودن و نخواستن فساد بهبود یابد و به طور همه جانبه در مبارزات با فساد پیروز شد.

  • 2022/06/20 16:49:00
  • GMT+08:00
  • /