زمان مناسب برای کاشت برنج
2022/06/20 15:59:54

همزمان با برداشت گندم تابستانه در چین که به طور کلی رو به اتمام است، کاشت تابستانه نیز به اوج خود رسیده است. با توجه به آمار وزارت امور روستایی و کشاورزی چین درباره وضعیت کشاورزی ، بیش از 50 درصد از محصولات غلات تابستانی چین زیر کشت رفته است. در مناطق برنج‌کاری چین، اکنون زمان برای کاشت برنج بسیار مناسب است و کشاورزان مناطق مختتلف چین مشغول پرورش و پیوند نهال‌های برنج هستند. 

  • 2022/06/20 15:59:54
  • GMT+08:00
  • /