تبریکی متفاوت برای روز پدر!
2022/06/19 08:00:40

پدر، کسی است که به شما زندگی داد، کسی که باعث شد شما شجاعت، قدرت و مسئولیت را درک کنید.

 او بی وقفه مشغول بوده و شما را عمیقاً دوست دارد. امروز روز پدر است، لطفا هر طور دوست دارید، به او بگویید: بابا، دوستت دارم!

 

  • 2022/06/19 08:00:40
  • GMT+08:00
  • /