وزیر دفاع ملی چین چهار خواسته خود از ایالات متحده را مطرح کرد
2022/06/13 10:28:20

 وی فونگ هه، عضو شورای دولتی و وزیر دفاع چین روز 12 ژوئن در کنفرانس گفت و گوی شانگریلا درباره "چشم انداز چین برای نظم منطقه ای" سخنرانی کرد.

وی فونگ هه در خصوص روابط کشورش با آمریکا اظهار داشت: روابط کنونی پکن و واشنگتن در مقطع مهمی قرار دارد، چین بر این باور است که توسعه باثبات روابط چین و آمریکا با منافع مشترک دو کشور و جهان منطبق است. هر دو کشور از قدرت های مهم جهان هستند. صلح و توسعه بدون همکاری تحقق نمی یابد و رویارویی برای هر دو کشور و جهان نامطلوب است. وی افزود که کشورش با تعریف رقابتی روابط چین با آمریکا مخالف است، اگر  آمریکا با چین به عنوان یک رقیب، تهدید و یا حتی دشمن برخورد کند، مرتکب یک اشتباه استراتژیک تاریخی خواهد شد. ما از آمریکا می خواهیم: به چین حمله نکند، درباره چین سیاه نمایی نداشته باشد، سعی بر مهار و سرکوب چین نداشته باشد، در امور داخلی چین مداخله نکرده و به منافع چین آسیب وارد نکند.

تنها در این صورت روابط پکن و واشنگتن بهبود می یابد. موضع چین بسیار روشن است: در گفت و گو، احترام به یکدیگر، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری با منافع متقابل و برد- برد مهم است. اگر راه رویارویی و مقابله انتخاب شود، ما نیز عقب نشینی نخواهیم کرد. ارتش دو کشور باید اعتماد متقابل استراتژیک میان خود را تقویت بخشند، از سوء تفاهم ها و قضاوت های نادرست اجتناب کنند، ریسک ها و بحران ها را مدیریت کرده و از اصطکاک و درگیری جلوگیری کنند. چین امیدوار است روابط سالم و باثبات با ایالات متحده برقرار کند و در عین حال قاطعانه از منافع و کرامت ملی خود دفاع خواهد کرد.

  • 2022/06/13 10:28:20
  • GMT+08:00
  • /