از آشنایی با شما خوشحالم، نازنین کوچولو!
2022/06/06 14:45:44

 از آشنایی با شما خوشحالم، نازنین کوچولو! یک توله گربه پلنگی حدوداً یک ماهه که در اطراف یک ساختمان مسکونی در جیلین واقع در شمال شرقی چین پرسه می‌زد، برای مراقبت به یک مرکز نجات حیوانات منتقل شد. این حیوان تحت حفاظت درجه دوم کشور، در شرایط خوبی قرار دارد و زمانی که توانایی لازم را برای بقا بدست بیاورد در طبیعت رها خواهد شد  • 2022/06/06 14:45:44
  • GMT+08:00
  • /