برداشت گندم تابستانی
2022-06-02 16:02:56

اکنون فصل برداشت غلات تابستانی در چین است. هزاران دستگاه برداشت گندم در سراسر کشور و در مناطق اصلی تولید گندم مشغول کار هستند.

مناطق تولید کشاورزی عملیات برداشت مکانیکی را به شیوه ای منظم سازماندهی کردند تا برداشت غلات تابستانی تضمین شود و عرضه باثبات غلات تحقق یابد.

  • 2022-06-02 16:02:56
  • GMT+08:00
  • /