آزمایشگاه موقت بادی
2022/05/13 17:00:01

 اخیراً در منطقه شون‌یی پکن، پایتخت چین یک آزمایشگاه موقت بادی به جهت تست کووید-19 مستقر شد. این آزمایشگاه تازه نصب شده دارای ظرفیت آزمایش روزانه صد هزار لوله حاوی نمونه آزمایشی است.

  • 2022/05/13 17:00:01
  • GMT+08:00
  • /