مزرعه ستاره های درخشان
2022/05/07 16:29:43

این یک پایگاه تولید پیتایا (میوه اژدها) در شهر نان نینگ منطقه خودمختار ملیت جوانگ گوانگ شی واقع در جنوب غربی چین است.  شب که فرا می رسد، صدها هزار لامپ  LED  همزمان در پایگاه 200 هکتاری تولید پیتایا روشن می شود. این قابل درک است که گیاه پیتایا برای افزایش فرآورده های خود به آب و نور کافی نیاز دارد، اما در بهار به دلیل کافی نبودن نور، گلدهی در شب برای این گیاه دشوار است. بر این اساس، به منظور دست یافتن به میوه خوش  طعم، فناوری جدید افزایش گلدهی از طریق مکمل نور در شب به این منطقه انتقال یافته است که" به  گلدهی و افزایش تولید" این میوه کمک می کند و  در عین حال شیرینی و طعم میوه پیتایا نیز بهتر می شود.


  • 2022/05/07 16:29:43
  • GMT+08:00
  • /