کمک تیم مختصص چینی به تامین و بازسازی کارخانه های فرآوری غلات در آفریقا
2022/05/06 11:12:05

 

کارخانه فرآوری آرد کاساوا مارگاریدا مانوئل از سائوتومه و پرنسیپ، کشور جزیره ای در آفریقا بر اساس کمک های تیم مختصصان کشاورزی چین بازسازی و روز پنج شنبه 5 مه راه اندازی شد. به کمک تیم مختصصان چینی، نه تنها محیط تولید کارخانه فرآوری آرد کاساوا بهبود یافت، بلکه بهره وری تولیدات آرد کاساوا محلی نیز به اندازه چشمگیری رشد کرده است که باعث افزایش فرصت های شغلی و درآمد محلی نیز می شود. در آینده، چین با ادامه ارایه خدمات فناوری و کمکرسانی به ارتقای سطح مدیریت و تولید، همراه سائوتومه و پرنسیپ، برای پیشرفت پایدار کارخانه های محلی تلاش می  کند.

وزیر کشاورزی سائوتومه و پرنسیپ ضمن سپاسگزاری از کمک های چین اظهار کرد: افزایش میزان تولید و درآمد کارخانه های فرآوری غلات، در شرایط وخامت اوضاع امنیت غلات آفریقایی کنونی، برای تامین امنیت غلات این کشور دارای اهمیت فراوان است. راه اندازی کارخانه فرآوری آرد کاساوا، یکی از ثمرات حاصل شده از همکاری های کشاورزی چین و سائوتومه و پرنسیپ بوده و اطمینان داریم که با تلاش مداوم طرفین، همکاری های کشاورزی دو جانبه به پیشرفت های بیشتری خواهد رسید.

  • 2022/05/06 11:12:05
  • GMT+08:00
  • /