شهر کوهستانی چونگ‌چینگ
2022/05/02 15:39:34

چونگ‌چینگ یک «شهر کوهستانی» در جنوب غربی چین است که دارای چشم انداز تپه ای و منابع جنگلی غنی است.


تاکنون حدود 300 کیلومتر مسیر کوهستانی در مرکزی شهر چونگ‌چینگ به منظور ایجاد محیط زندگی راحت تر برای ساکنان محلی ساخته شده است.


  • 2022/05/02 15:39:34
  • GMT+08:00
  • /