از توجه شما متشکرم!
2022/05/02 15:37:35


از توجه شما متشکرم! سه بچه جغد کرکی پس از اینکه از درختی در یک کالج هنگام یادگیری پرواز بر زمین افتادند توسط دانشجویان پیدا شدند. این پرندگان بامزه به یک مرکز محلی نجات حیوانان در شهر نانینگ واقع در استان گوانگ شی در جنوب چین فرستاده شدند. متخصصان در این مرکز به نوزادان پرنگان گم شده کمک می کنند تا راه خانه خود را پیدا کنند.


  • 2022/05/02 15:37:35
  • GMT+08:00
  • /