جاده 66 کیلومتری هویه-نیاروگورد
2022/04/27 15:29:19

جاده 66 کیلومتری هویه-نیاروگورد که توسط چین در جنوب روآندا ساخته شده تا حد زیادی مشکلات حمل و نقل جاده‌ای را برای ساکنان روستایی محلی کاهش داده و امید آنها را برای رسیدن به آینده ای بهتر زنده کرده است. 

  • 2022/04/27 15:29:19
  • GMT+08:00
  • /