شبکه بزرگراهی چین
2022/04/27 15:34:10

طول کل شبکه بزرگراهی چین به بیش از 5 میلیون و دویست و هشتاد هزار  کیلومتر رسیده است.

  • 2022/04/27 15:34:10
  • GMT+08:00
  • /