کارشناس انگلیسی: اقدامات دولت چین برای تحقق رفاه مشترک نشانگر خرد والاست
2022/04/22 15:21:18

مارتین آلبرو (Martin Albrow) جامعه شناس معروف انگلیسی چندی پیش در گفت و گو با سرویس مطبوعاتی چین اعلام کرد: پکن نه تنها برای اتخاذ تصمیم و سیاست بزرگ و مهم از منابع و نظام سیاسی شایسته برخوردار است، بلکه می تواند به سرعت آن را به اجرا در آورد. این یک برتری چین نسبت به دیگر کشورهاست.

وی با اشاره به روند پیشبرد چین نبسبت به رفاه مشترک گفت: نمونه های تلاش چین در ۵ دهه گذشته بسیار چشم گیر است. افزایش مستمر رفاه عمومی چین در زمینه هایی چون آموزش و امور پزشکی، حلقه مهمی از تحقق رفاه مشترک این کشور به شمار می رود.

این کارشناس انگلیسی همچنین اظهار داشت: قدرت رهبری چین در سازوکارها و سازمان های بین المللی به طور کامل نشان داده شده است. چین در حال تلاش برای تحقق اهداف مشترک جهانی در این سازوکارها و سازمان ها بوده و الگویی برای جهان ایجاد کرده است طوری که این کشور در زمینه هایی چون مقابله با تغییرات اقلیمی و توسعه نیروی برق خورشیدی خدماتی ارایه داده است.

وی گفت: «در ۵۰ سال پیش، چین تقریبا از عناصر مربوط به یک کشور مرفه محروم بود. اما در ۵۰ سال گذشته، رفاه عمومی چین در زمینه هایی چون آموزش و امور پزشکی به طور مستمر افزایش یافته است و این حلقه مهمی از تحقق رفاه عمومی به شمار می رود.»

  • 2022/04/22 15:21:18
  • GMT+08:00
  • /