گل کاری برای این مردم هم فال است هم تماشا!
2022/04/22 15:40:39

گل کاری برای این مردم هم فال است هم تماشا! کشاورزان شهر لویانگ واقع در استان هنان در مرکز چین، مشغول چیدن و بسته بندی گل های فاوانیا هستند تا نیازهای بازار را در داخل و خارج از کشور برآورده کنند.
  • 2022/04/22 15:40:39
  • GMT+08:00
  • /