نقش مهم زبان چینی در توسعه امور سازمان ملل
2022/04/21 10:07:51

روز سه شنبه۲۰ آوریل/ ۳۱ فروردین برابر با روز زبان چینی است. جانگ جون نماینده دایمی چین در سازمان ملل به این مناسبت طی سخنانی نقش زبان چینی در امور سازمان ملل را مهم خواند و ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل با اجرای اصل چندگونه گرایی زبان ها، به طور برابر از زبان های رسمی سازمان استفاده کرده و به طور موثرتری صدا، موضع و پیشنهادات سازمان منتشر شود.

نماینده دایمی چین گفت: فعالیت های گرامیداشت روز زبان چینی سازمان ملل که در ۱۲ سال گذشته به این مناسبت برگزار شده، جذابیت زبان چینی را به طور کامل نشان داده و به پنجره ای برای آشنایی جامعه جهانی با فرهنگ چین تبدیل شده است.

عبدالله شهید رییس مجمع عمومی سازمان ملل نیز طی سخنرانی ویدیویی عنوان کرد که زبان چینی با بیشترین جمعیت  استفاده کننده در جهان و با تاریخ دیرینه اش، نشان دهنده خرد موجود در تمدن چین است. جامعه جهانی باید از زیبایی این زبان بهره مند شده و به هماهنگی فرهنگ های گوناگون یاری کند.

  • 2022/04/21 10:07:51
  • GMT+08:00
  • /