پارک ملی جنگل‌های بارانی استوایی های‌نان
2022/04/14 15:39:07

پارک ملی جنگل‌های بارانی استوایی های‌نان در نه شهر و شهرستان استان های‌نان گسترده شده است و مساحتی بیش از 4000 کیلومتر مربع را پوشش می دهد. این مرکز یکی از متمرکزترین و محافظت شده ترین جنگل‌های بارانی استوایی در چین است.

  • 2022/04/14 15:39:07
  • GMT+08:00
  • /