نمایشگاه کتاب و صنایع دستی در کابل
2022/04/14 15:51:35

در کابل پایتخت افغانستان یک نمایشگاه کتاب و صنایع دستی برای سرگرمی و افزایش آگاهی عمومی در حال برگزاری است.

  • 2022/04/14 15:51:35
  • GMT+08:00
  • /